فرم تایید تحویل حضوری سفارش

با توجه به اینکه شما سفارش خود را به روش تحویل حضوری انتخاب کرده اید،لازم است فرم فوق را تایید، تا با محرز شدن حضور شما ، سفارشات وارد مرحله پردازش و آماده سازی گردد.