رویه های بازگرداندن کالا

رویه های بازگرداندن کالا مربوط به سفارش هایی می باشد که دست خریدار رسیده و به دلیل دلایل زیر اقدام به عودت کالا می نماید.لازم به ذکر است  بازگرداندن کالا با توجه به ضمانت شرکت های وارد کننده کالا با سرعت و سهولت انجام میگردد.

رویه های بازگرداندن کالا :

۱. کالا در صورتیکه از لحاظ فنی دارای مشکل باشد طی ۲۴ ساعت قابل عودت به فروشگاه می باشد.

۲.در صورت مغایرت اسمی یا مدل کالای خریداری شده با کالای ارسال شده در صورتیکه جعبه باز نشده و استفاده نشده باشد قابل عودت می باشد.

۳.در صورت مخدوش یا معیوب شدن جعبه عودت کالا مورد تایید قرار نمیگیرد.

۴.در صورت اشکال ظاهری در کالای خریداری شده طی ۲۴ ساعت امکان عودت کالا به فروشگاه مقدور می باشد.

۵.از آنجایی که کالا پس از بررسی خریدار اقدام به سفارش صورت گرفته ،بنابراین امکان عودت کالا به هیچ عنوان با کلای دیگر امکان پذیر نمی باشد.

۶.کالاهایی که به هر عنوان جهت عودت بررسی میشوند باید از طریق پست در سراسر ایران و پیک در تهران به نشانی فروشگاه

If you have a child who is not able to study for it and seems to be having difficulty with homework , then you might want to think about obtaining a homework helper. This is an important part of a healthy classroom and should not be dismissed. There essay helper are homework helpers available at rates that are quite affordable and will help raise your child’s learning and help them reach their homework.

ارسال و پس از تایید مبلغ عودت گردد.

۷.در پروسه عودت هزینه های ارسال کالا در صورتیکه مشکل ظاهری یا فنی نباشد ،از مبلغ فاکتور کسر و الباقی عودت میگردد.