برگه تشکر

سفارش های تهران طبق زمان بندی ثبت شده در پروسه خرید که توسط شما انتخاب شده است، ارسال می گردد.

سفارش های شهرستان پس از پردازش و ثبت بارنامه به شرکت حمل چاپار-تیپاکس یا پست  تحویل و با توجه به بعد مسافت طی ۲ الی ۴ روز کاری ارسال می گردد.

روند ارسال سفارشات به شهرستان از شنبه تا چهارشنبه انجام میگردد.

روز پنج شنبه ارسال با روش باربری انجام و کلیه سفارش های چهارشنبه،پنج شنبه و جمعه  پستی در روز شنبه تحویل شرکت های حمل  می شود.

لطفا از تماس مکرر برای پیگیری سفارش های شهرستان خودداری نموده و دریافت پیامک ارسال کالا به منزله تحویل سفارش شما ب می باشد.